جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما مشهد به اهواز
از مشهد
12:50

4 صندلی - سیستمی
به اهواز
14:50

2,603,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
K 18014B4D484441575A% 18014B4D484441575A% 18014B4D484441575A% 18014B4D484441575A% 18014B4D484441575A","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-01-18T12:50","Arrival":"2020-01-18T14:50","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"4","FlightNumber":"5641","Aircraft":"735","Class":"K","AirlineCode":"I3","Origin":"MHD","Origin_Fa":"مشهد","Destination":"AWZ","Destination_Fa":"اهواز","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2603000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1342000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":323000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از مشهد
12:50

+9 صندلی - سیستمی
به اهواز
14:50

2,900,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
D 1801444D484441575A% 1801444D484441575A% 1801444D484441575A% 1801444D484441575A% 1801444D484441575A","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-01-18T12:50","Arrival":"2020-01-18T14:50","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"5641","Aircraft":"735","Class":"D","AirlineCode":"I3","Origin":"MHD","Origin_Fa":"مشهد","Destination":"AWZ","Destination_Fa":"اهواز","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2900000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1490000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":352000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد