جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما مشهد به کیش
از مشهد
15:15

7 صندلی - سیستمی
به کیش
17:15

3,844,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
R 1801524D48444B4948% 1801524D48444B4948% 1801524D48444B4948% 1801524D48444B4948% 1801524D48444B4948","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T15:15","Arrival":"2020-01-18T17:15","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"7","FlightNumber":"4107","Aircraft":"M83","Class":"R","AirlineCode":"ZV","Origin":"MHD","Origin_Fa":"مشهد","Destination":"KIH","Destination_Fa":"کیش","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3844000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2528000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":600000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"35","Amount":"%
از مشهد
12:25

4 صندلی - چارتری
به کیش
12:25

4,300,000  ریــال

4,330,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
12:25

3 صندلی - چارتری
به کیش
12:25

4,800,000  ریــال

4,830,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
15:15

+9 صندلی - سیستمی
به کیش
17:15

4,671,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
E 1801454D48444B4948% 1801454D48444B4948% 1801454D48444B4948% 1801454D48444B4948% 1801454D48444B4948","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T15:15","Arrival":"2020-01-18T17:15","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"4107","Aircraft":"M83","Class":"E","AirlineCode":"ZV","Origin":"MHD","Origin_Fa":"مشهد","Destination":"KIH","Destination_Fa":"کیش","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":4671000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":3065000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":600000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"25","Amount":"%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد