جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما مشهد به شیراز
از مشهد
14:50

3 صندلی - سیستمی
به شیراز
16:30

3,017,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
W 1801574D484453595A% 1801574D484453595A% 1801574D484453595A% 1801574D484453595A% 1801574D484453595A","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-01-18T14:50","Arrival":"2020-01-18T16:30","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"3","FlightNumber":"5705","Aircraft":"735","Class":"W","AirlineCode":"I3","Origin":"MHD","Origin_Fa":"مشهد","Destination":"SYZ","Destination_Fa":"شیراز","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3017000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1549000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":364000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از مشهد
14:50

+9 صندلی - سیستمی
به شیراز
16:30

3,313,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
K 18014B4D484453595A% 18014B4D484453595A% 18014B4D484453595A% 18014B4D484453595A% 18014B4D484453595A","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-01-18T14:50","Arrival":"2020-01-18T16:30","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"5705","Aircraft":"735","Class":"K","AirlineCode":"I3","Origin":"MHD","Origin_Fa":"مشهد","Destination":"SYZ","Destination_Fa":"شیراز","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3313000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1697000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":394000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد