جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما مشهد به تهران
از مشهد
22:40

7 صندلی - چارتری
به تهران
23:50

3,250,000  ریــال

3,280,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
22:30

+9 صندلی - سیستمی
به تهران
23:55

3,900,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
N 20% 20% 20% 20% 20","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-08-14T22:30","Arrival":"2020-08-14T23:55","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"1036","Aircraft":"AIRBUS310","Class":"N","AirlineCode":"W5","Origin":"MHD","Origin_Fa":"مشهد","Destination":"THR","Destination_Fa":"تهران","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3900000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2946000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":453000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"20","Amount":"%
از مشهد
22:40

1 صندلی - چارتری
به تهران
23:50

4,250,000  ریــال

4,280,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
22:40

3 صندلی - چارتری
به تهران
00:10

4,250,000  ریــال

4,280,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
L 100% 100% 100% 100% 100%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد