جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما مشهد به تهران
از مشهد
15:45

+9 صندلی - سیستمی
به تهران
17:15

3,547,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
L 74% 74% 74% 74% 74","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-06-05T15:45","Arrival":"2020-06-05T17:15","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"1034","Aircraft":"AIRBUS310","Class":"L","AirlineCode":"W5","Origin":"MHD","Origin_Fa":"مشهد","Destination":"THR","Destination_Fa":"تهران","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3547000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2681000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":417000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"15","Amount":"%
از مشهد
22:30

+9 صندلی - سیستمی
به تهران
23:55

3,547,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
L 60% 60% 60% 60% 60","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-06-05T22:30","Arrival":"2020-06-05T23:55","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"1036","Aircraft":"AIRBUS310","Class":"L","AirlineCode":"W5","Origin":"MHD","Origin_Fa":"مشهد","Destination":"THR","Destination_Fa":"تهران","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3547000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2681000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":417000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"15","Amount":"%
از مشهد
22:15

6 صندلی - چارتری
به تهران
23:35

4,000,000  ریــال

4,030,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
H 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
21:00

8 صندلی - چارتری
به تهران
22:10

4,250,000  ریــال

4,280,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
T 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
16:30

6 صندلی - چارتری
به تهران
18:00

4,300,000  ریــال

4,330,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
H 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
22:15

5 صندلی - چارتری
به تهران
23:35

4,400,000  ریــال

4,430,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
x3 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
17:05

7 صندلی - چارتری
به تهران
18:20

4,450,000  ریــال

4,480,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
19:00

9 صندلی - چارتری
به تهران
20:15

4,450,000  ریــال

4,480,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
T 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
22:15

7 صندلی - چارتری
به تهران
23:35

4,500,000  ریــال

4,530,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
H 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
16:30

7 صندلی - چارتری
به تهران
18:00

4,600,000  ریــال

4,630,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
H 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
21:30

3 صندلی - چارتری
به تهران
22:40

4,650,000  ریــال

4,680,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
KF 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
16:05

7 صندلی - چارتری
به تهران
17:25

4,750,000  ریــال

4,780,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
N 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
16:20

5 صندلی - چارتری
به تهران
17:30

4,750,000  ریــال

4,780,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
KF 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
17:05

6 صندلی - چارتری
به تهران
18:06

4,750,000  ریــال

4,780,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
19:00

4 صندلی - چارتری
به تهران
20:10

4,750,000  ریــال

4,780,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
KF 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
14:45

6 صندلی - چارتری
به تهران
15:55

4,850,000  ریــال

4,880,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
L 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
16:20

3 صندلی - چارتری
به تهران
17:35

4,873,000  ریــال

4,903,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
L 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
14:45

7 صندلی - چارتری
به تهران
16:00

5,050,000  ریــال

5,080,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
L 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
22:30

+9 صندلی - چارتری
به تهران
23:55

5,346,000  ریــال

5,376,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
T 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
18:15

6 صندلی - چارتری
به تهران
18:15

5,750,000  ریــال

5,780,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
V 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
17:35

5 صندلی - چارتری
به تهران
18:36

6,050,000  ریــال

6,080,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
15:45

+9 صندلی - چارتری
به تهران
17:15

7,213,000  ریــال

7,243,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
BH 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
22:30

+9 صندلی - سیستمی
به تهران
23:55

7,280,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
CC 6043% 6043% 6043% 6043% 6043","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-06-05T22:30","Arrival":"2020-06-05T23:55","ClassTypeName":"بیزینس","StatusName":"A","FlightNumber":"1036","Aircraft":"AIRBUS310","Class":"CC","AirlineCode":"W5","Origin":"MHD","Origin_Fa":"مشهد","Destination":"THR","Destination_Fa":"تهران","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":7280000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":5480000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":791000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"100","Amount":"%
از مشهد
16:30

5 صندلی - چارتری
به تهران
18:00

7,700,000  ریــال

7,730,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
C 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
22:15

3 صندلی - چارتری
به تهران
23:35

8,800,000  ریــال

8,830,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
x4 100% 100% 100% 100% 100%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد