جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما مشهد به تهران
از مشهد
21:15

7 صندلی - چارتری
به تهران
21:15

2,490,000  ریــال

2,520,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
13:10

3 صندلی - چارتری
به تهران
13:10

2,600,000  ریــال

2,630,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
13:00

+9 صندلی - سیستمی
به تهران
14:25

2,445,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
N 18014E4D4844544852% 18014E4D4844544852% 18014E4D4844544852% 18014E4D4844544852% 18014E4D4844544852","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T13:00","Arrival":"2020-01-18T14:25","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"4040","Aircraft":"MD8","Class":"N","AirlineCode":"ZV","Origin":"MHD","Origin_Fa":"مشهد","Destination":"THR","Destination_Fa":"تهران","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2445000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1618000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":600000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"35","Amount":"%
از مشهد
16:05

9 صندلی - چارتری
به تهران
16:05

2,700,000  ریــال

2,730,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
20:45

2 صندلی - چارتری
به تهران
20:45

2,700,000  ریــال

2,730,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
20:45

5 صندلی - چارتری
به تهران
20:45

2,800,000  ریــال

2,830,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
20:45

6 صندلی - چارتری
به تهران
20:45

2,800,000  ریــال

2,830,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
13:10

1 صندلی - چارتری
به تهران
13:10

2,800,000  ریــال

2,830,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
18:00

+9 صندلی - سیستمی
به تهران
19:30

2,858,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
B 1801424D4844544852% 1801424D4844544852% 1801424D4844544852% 1801424D4844544852% 1801424D4844544852","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T18:00","Arrival":"2020-01-18T19:30","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"4056","Aircraft":"M83","Class":"B","AirlineCode":"ZV","Origin":"MHD","Origin_Fa":"مشهد","Destination":"THR","Destination_Fa":"تهران","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2858000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1887000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":600000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"25","Amount":"%
از مشهد
17:05

2 صندلی - سیستمی
به تهران
18:40

3,048,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
N 30% 30% 60% 60% 60%
از مشهد
22:05

1 صندلی - سیستمی
به تهران
23:35

3,048,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
N 30% 30% 60% 60% 60%
از مشهد
15:45

+9 صندلی - سیستمی
به تهران
17:15

3,281,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
N 88% 88% 88% 88% 88","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-01-18T15:45","Arrival":"2020-01-18T17:15","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"1034","Aircraft":"AIRBUS600","Class":"N","AirlineCode":"W5","Origin":"MHD","Origin_Fa":"مشهد","Destination":"THR","Destination_Fa":"تهران","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3281000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2481000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":391000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"20","Amount":"%
از مشهد
14:30

+9 صندلی - سیستمی
به تهران
16:00

3,547,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
L 28% 28% 28% 28% 28","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-01-18T14:30","Arrival":"2020-01-18T16:00","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"1080","Aircraft":"AIRBUS310","Class":"L","AirlineCode":"W5","Origin":"MHD","Origin_Fa":"مشهد","Destination":"THR","Destination_Fa":"تهران","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3547000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2681000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":417000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"15","Amount":"%
از مشهد
17:05

4 صندلی - سیستمی
به تهران
18:40

3,578,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
M 30% 30% 60% 60% 60%
از مشهد
22:05

1 صندلی - سیستمی
به تهران
23:35

3,578,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
M 30% 30% 60% 60% 60%
از مشهد
17:05

5 صندلی - سیستمی
به تهران
18:40

4,002,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
K 30% 30% 60% 60% 60%
از مشهد
22:05

+9 صندلی - سیستمی
به تهران
23:35

4,002,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
K 30% 30% 60% 60% 60%
از مشهد
22:30

+9 صندلی - سیستمی
به تهران
23:55

4,613,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
V 43% 43% 43% 43% 43","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-01-18T22:30","Arrival":"2020-01-18T23:55","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"1036","Aircraft":"AIRBUS310","Class":"V","AirlineCode":"W5","Origin":"MHD","Origin_Fa":"مشهد","Destination":"THR","Destination_Fa":"تهران","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":4613000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":3480000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":524000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"10","Amount":"%
از مشهد
17:05

6 صندلی - سیستمی
به تهران
18:40

4,638,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Q 30% 30% 60% 60% 60%
از مشهد
16:45

6 صندلی - چارتری
به تهران
18:05

5,400,000  ریــال

5,430,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
C3 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
17:05

7 صندلی - سیستمی
به تهران
18:40

5,380,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
V 30% 30% 60% 60% 60%
از مشهد
17:05

8 صندلی - سیستمی
به تهران
18:40

6,122,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
S 30% 30% 60% 60% 60%
از مشهد
20:00

9 صندلی - سیستمی
به تهران
21:20

6,970,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 1801594D4844544852% 1801594D4844544852% 1801594D4844544852% 1801594D4844544852% 1801594D4844544852","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-01-18T20:00","Arrival":"2020-01-18T21:20","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"9","FlightNumber":"5620","Aircraft":"735","Class":"Y","AirlineCode":"I3","Origin":"MHD","Origin_Fa":"مشهد","Destination":"THR","Destination_Fa":"تهران","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":6970000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":3525000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":759000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از مشهد
17:05

+9 صندلی - سیستمی
به تهران
18:40

7,013,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 30% 30% 60% 60% 60%
از مشهد
22:05

4 صندلی - سیستمی
به تهران
23:35

9,196,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
C 30% 30% 60% 60% 60%
از مشهد
22:05

6 صندلی - سیستمی
به تهران
23:35

11,210,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
J 30% 30% 60% 60% 60%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد