جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما تهران به اهواز
از تهران
10:00

9 صندلی - سیستمی
به اهواز
11:00

2,073,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
ND 18014E4454485241575A% 18014E4454485241575A% 18014E4454485241575A% 18014E4454485241575A% 18014E4454485241575A","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T10:00","Arrival":"2020-01-18T11:00","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"9","FlightNumber":"4017","Aircraft":"M83","Class":"ND","AirlineCode":"ZV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"AWZ","Destination_Fa":"اهواز","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2073000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1377000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":450000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"35","Amount":"%
از تهران
10:00

+9 صندلی - سیستمی
به اهواز
11:00

2,169,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
R 18015254485241575A% 18015254485241575A% 18015254485241575A% 18015254485241575A% 18015254485241575A","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T10:00","Arrival":"2020-01-18T11:00","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"4017","Aircraft":"M83","Class":"R","AirlineCode":"ZV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"AWZ","Destination_Fa":"اهواز","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2169000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1439000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":450000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"35","Amount":"%
از تهران
14:15

+9 صندلی - سیستمی
به اهواز
15:30

2,169,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
R 18015254485241575A% 18015254485241575A% 18015254485241575A% 18015254485241575A% 18015254485241575A","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T14:15","Arrival":"2020-01-18T15:30","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"4021","Aircraft":"M83","Class":"R","AirlineCode":"ZV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"AWZ","Destination_Fa":"اهواز","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2169000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1439000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":450000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"35","Amount":"%
از تهران
19:40

+9 صندلی - سیستمی
به اهواز
20:55

2,678,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
BI 1801424954485241575A% 1801424954485241575A% 1801424954485241575A% 1801424954485241575A% 1801424954485241575A","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T19:40","Arrival":"2020-01-18T20:55","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"4013","Aircraft":"M83","Class":"BI","AirlineCode":"ZV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"AWZ","Destination_Fa":"اهواز","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2678000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1769000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":450000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"25","Amount":"%
از تهران
19:30

3 صندلی - سیستمی
به اهواز
20:30

2,963,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
X 015854485241575A% 015854485241575A% 015854485241575A% 015854485241575A% 015854485241575A","AirlineName":"کاسپین","Departure":"2020-01-18T19:30","Arrival":"2020-01-18T20:30","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"3","FlightNumber":"18","Aircraft":"056","Class":"X","AirlineCode":"RV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"AWZ","Destination_Fa":"اهواز","MarketingCarrier":"RV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2963000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2243000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":369000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از تهران
19:30

2 صندلی - چارتری
به اهواز
19:30

3,300,000  ریــال

3,330,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
19:30

5 صندلی - چارتری
به اهواز
19:30

3,600,000  ریــال

3,630,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
15:10

2 صندلی - سیستمی
به اهواز
16:30

3,790,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
K 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
15:10

3 صندلی - سیستمی
به اهواز
16:30

4,320,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Q 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
15:10

3 صندلی - سیستمی
به اهواز
16:30

5,062,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
V 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
15:10

4 صندلی - سیستمی
به اهواز
16:30

5,910,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
S 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
15:10

5 صندلی - سیستمی
به اهواز
16:30

6,886,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
15:10

2 صندلی - سیستمی
به اهواز
16:30

7,924,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
I 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
15:10

5 صندلی - سیستمی
به اهواز
16:30

8,984,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
C 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
15:10

7 صندلی - سیستمی
به اهواز
16:30

10,998,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
J 30% 30% 60% 60% 60%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد