جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما تهران به بندرعباس
از تهران
19:20

+9 صندلی - سیستمی
به بندرعباس
21:00

6,238,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
T 71% 71% 71% 71% 71","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-06-05T19:20","Arrival":"2020-06-05T21:00","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"4593","Aircraft":"AIRBUS310","Class":"T","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"BND","Destination_Fa":"بندرعباس","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":6238000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":4699000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":686000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"10","Amount":"%
از تهران
19:20

+9 صندلی - سیستمی
به بندرعباس
21:00

11,328,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
R 7143% 7143% 7143% 7143% 7143","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-06-05T19:20","Arrival":"2020-06-05T21:00","ClassTypeName":"بیزینس","StatusName":"A","FlightNumber":"4593","Aircraft":"AIRBUS310","Class":"R","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"BND","Destination_Fa":"بندرعباس","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":11328000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":8517000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":1196000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"10","Amount":"%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد