جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما تهران به بندرعباس
از تهران
18:45

6 صندلی - سیستمی
به بندرعباس
20:15

2,335,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
IF 18014946544852424E44% 18014946544852424E44% 18014946544852424E44% 18014946544852424E44% 18014946544852424E44","AirlineName":"کاسپین","Departure":"2020-01-18T18:45","Arrival":"2020-01-18T20:15","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"6","FlightNumber":"6960","Aircraft":"DEF","Class":"IF","AirlineCode":"RV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"BND","Destination_Fa":"بندرعباس","MarketingCarrier":"RV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2335000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1771000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":307000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"100","Amount":"%
از تهران
18:45

7 صندلی - سیستمی
به بندرعباس
20:15

2,483,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
I 180149544852424E44% 180149544852424E44% 180149544852424E44% 180149544852424E44% 180149544852424E44","AirlineName":"کاسپین","Departure":"2020-01-18T18:45","Arrival":"2020-01-18T20:15","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"7","FlightNumber":"6960","Aircraft":"DEF","Class":"I","AirlineCode":"RV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"BND","Destination_Fa":"بندرعباس","MarketingCarrier":"RV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2483000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1882000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":322000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"100","Amount":"%
از تهران
17:10

7 صندلی - سیستمی
به بندرعباس
18:55

2,720,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
QD 18015144544852424E44% 18015144544852424E44% 18015144544852424E44% 18015144544852424E44% 18015144544852424E44","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T17:10","Arrival":"2020-01-18T18:55","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"7","FlightNumber":"4039","Aircraft":"320","Class":"QD","AirlineCode":"ZV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"BND","Destination_Fa":"بندرعباس","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2720000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1797000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":600000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"45","Amount":"%
از تهران
07:35

8 صندلی - سیستمی
به بندرعباس
09:30

3,048,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
X 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
17:10

+9 صندلی - سیستمی
به بندرعباس
18:55

3,070,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
M 18014D544852424E44% 18014D544852424E44% 18014D544852424E44% 18014D544852424E44% 18014D544852424E44","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T17:10","Arrival":"2020-01-18T18:55","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"4039","Aircraft":"320","Class":"M","AirlineCode":"ZV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"BND","Destination_Fa":"بندرعباس","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3070000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2024000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":600000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"35","Amount":"%
از تهران
07:35

+9 صندلی - سیستمی
به بندرعباس
09:30

3,684,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
N 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
20:35

7 صندلی - چارتری
به بندرعباس
20:35

4,090,000  ریــال

4,120,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
19:20

+9 صندلی - سیستمی
به بندرعباس
21:00

4,186,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
W 57% 57% 57% 57% 57","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-01-18T19:20","Arrival":"2020-01-18T21:00","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"4593","Aircraft":"AIRBUS310","Class":"W","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"BND","Destination_Fa":"بندرعباس","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":4186000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":3160000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":482000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"20","Amount":"%
از تهران
19:20

+9 صندلی - سیستمی
به بندرعباس
21:00

11,328,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
R 5743% 5743% 5743% 5743% 5743","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-01-18T19:20","Arrival":"2020-01-18T21:00","ClassTypeName":"بیزینس","StatusName":"A","FlightNumber":"4593","Aircraft":"AIRBUS310","Class":"R","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"BND","Destination_Fa":"بندرعباس","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":11328000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":8517000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":1196000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"10","Amount":"%
از تهران
07:35

+9 صندلی - سیستمی
به بندرعباس
09:30

12,588,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
C 30% 30% 60% 60% 60%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد