جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما تهران به قشم
از تهران
11:40

4 صندلی - سیستمی
به قشم
13:30

2,386,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
KD 18014B4454485247534D% 18014B4454485247534D% 18014B4454485247534D% 18014B4454485247534D% 18014B4454485247534D","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T11:40","Arrival":"2020-01-18T13:30","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"4","FlightNumber":"4035","Aircraft":"320","Class":"KD","AirlineCode":"ZV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"GSM","Destination_Fa":"قشم","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2386000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1811000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":600000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"50","Amount":"%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد