جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما تهران به اصفهان
از تهران
22:10

+9 صندلی - سیستمی
به اصفهان
23:20

3,553,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
T 63% 63% 63% 63% 63","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-01-18T22:10","Arrival":"2020-01-18T23:20","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"4531","Aircraft":"Bae","Class":"T","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"IFN","Destination_Fa":"اصفهان","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3553000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2685000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":418000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"10","Amount":"%
از تهران
16:35

1 صندلی - سیستمی
به اصفهان
17:55

4,426,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
S 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
16:35

1 صندلی - سیستمی
به اصفهان
17:55

4,978,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 30% 30% 60% 60% 60%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد