جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما تهران به کرمان
از تهران
23:40

+9 صندلی - چارتری
به کرمان
01:20

3,131,000  ریــال

3,161,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
WA 100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
23:40

+9 صندلی - سیستمی
به کرمان
01:20

2,931,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
WA 39% 39% 39% 39% 39","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-08-14T23:40","Arrival":"2020-08-15T01:20","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"1053","Aircraft":"AIRBUS600","Class":"WA","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KER","Destination_Fa":"کرمان","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2931000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2219000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":356000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"20","Amount":"%
از تهران
23:40

+9 صندلی - سیستمی
به کرمان
01:20

6,350,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
CC 3943% 3943% 3943% 3943% 3943","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-08-14T23:40","Arrival":"2020-08-15T01:20","ClassTypeName":"بیزینس","StatusName":"A","FlightNumber":"1053","Aircraft":"AIRBUS600","Class":"CC","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KER","Destination_Fa":"کرمان","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":6350000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":4784000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":698000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"100","Amount":"%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد