جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما تهران به کرمان
از تهران
23:40

+9 صندلی - سیستمی
به کرمان
01:20

3,786,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
X 42% 42% 42% 42% 42","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-01-18T23:40","Arrival":"2020-01-19T01:20","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"1053","Aircraft":"AIRBUS600","Class":"X","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KER","Destination_Fa":"کرمان","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3786000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2860000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":441000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"10","Amount":"%
از تهران
18:20

+9 صندلی - سیستمی
به کرمان
20:00

5,496,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
B 60% 60% 60% 60% 60","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-01-18T18:20","Arrival":"2020-01-18T20:00","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"1055","Aircraft":"AIRBUS600","Class":"B","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KER","Destination_Fa":"کرمان","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":5496000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":4142000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":612000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"10","Amount":"%
از تهران
18:20

+9 صندلی - سیستمی
به کرمان
20:00

6,978,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
I 6043% 6043% 6043% 6043% 6043","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-01-18T18:20","Arrival":"2020-01-18T20:00","ClassTypeName":"بیزینس","StatusName":"A","FlightNumber":"1055","Aircraft":"AIRBUS600","Class":"I","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KER","Destination_Fa":"کرمان","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":6978000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":5254000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":761000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"20","Amount":"%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد