جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما تهران به کرمان
از تهران
23:40

+9 صندلی - سیستمی
به کرمان
01:20

4,355,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
T 77% 77% 77% 77% 77","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-02-22T23:40","Arrival":"2020-02-23T01:20","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"1053","Aircraft":"AIRBUS310","Class":"T","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KER","Destination_Fa":"کرمان","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":4355000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":3287000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":499000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"10","Amount":"%
از تهران
23:40

+9 صندلی - سیستمی
به کرمان
01:20

6,350,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
CC 7743% 7743% 7743% 7743% 7743","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-02-22T23:40","Arrival":"2020-02-23T01:20","ClassTypeName":"بیزینس","StatusName":"A","FlightNumber":"1053","Aircraft":"AIRBUS310","Class":"CC","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KER","Destination_Fa":"کرمان","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":6350000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":4784000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":698000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"100","Amount":"%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد