جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما تهران به کرمان
از تهران
23:40

+9 صندلی - چارتری
به کرمان
01:20

3,416,000  ریــال

3,446,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
N 100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
23:40

+9 صندلی - سیستمی
به کرمان
01:20

3,216,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
N 69% 69% 69% 69% 69","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-06-05T23:40","Arrival":"2020-06-06T01:20","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"1053","Aircraft":"AIRBUS600","Class":"N","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KER","Destination_Fa":"کرمان","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3216000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2433000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":384000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"20","Amount":"%
از تهران
18:20

+9 صندلی - چارتری
به کرمان
20:00

4,271,000  ریــال

4,301,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
V 100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
18:20

+9 صندلی - سیستمی
به کرمان
20:00

4,071,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
V 61% 61% 61% 61% 61","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-06-05T18:20","Arrival":"2020-06-05T20:00","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"1055","Aircraft":"Boeing","Class":"V","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KER","Destination_Fa":"کرمان","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":4071000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":3074000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":470000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"10","Amount":"%
از تهران
23:40

+9 صندلی - سیستمی
به کرمان
01:20

6,350,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
CC 6943% 6943% 6943% 6943% 6943","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-06-05T23:40","Arrival":"2020-06-06T01:20","ClassTypeName":"بیزینس","StatusName":"A","FlightNumber":"1053","Aircraft":"AIRBUS600","Class":"CC","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KER","Destination_Fa":"کرمان","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":6350000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":4784000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":698000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"100","Amount":"%
از تهران
18:20

+9 صندلی - سیستمی
به کرمان
20:00

7,292,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
P 6143% 6143% 6143% 6143% 6143","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-06-05T18:20","Arrival":"2020-06-05T20:00","ClassTypeName":"بیزینس","StatusName":"A","FlightNumber":"1055","Aircraft":"Boeing","Class":"P","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KER","Destination_Fa":"کرمان","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":7292000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":5490000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":792000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"10","Amount":"%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد