جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما تهران به کیش
از تهران
13:20

1 صندلی - سیستمی
به کیش
15:05

2,200,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
K 18014B5448524B4948% 18014B5448524B4948% 18014B5448524B4948% 18014B5448524B4948% 18014B5448524B4948","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-01-18T13:20","Arrival":"2020-01-18T15:05","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"1","FlightNumber":"5659","Aircraft":"M83","Class":"K","AirlineCode":"I3","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KIH","Destination_Fa":"کیش","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2200000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1140000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":282000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از تهران
12:00

3 صندلی - سیستمی
به کیش
13:45

2,306,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
H 1801485448524B4948% 1801485448524B4948% 1801485448524B4948% 1801485448524B4948% 1801485448524B4948","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T12:00","Arrival":"2020-01-18T13:45","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"3","FlightNumber":"4003","Aircraft":"M83","Class":"H","AirlineCode":"ZV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KIH","Destination_Fa":"کیش","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2306000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1750000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":600000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"45","Amount":"%
از تهران
12:00

5 صندلی - سیستمی
به کیش
13:45

2,619,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
QD 180151445448524B4948% 180151445448524B4948% 180151445448524B4948% 180151445448524B4948% 180151445448524B4948","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T12:00","Arrival":"2020-01-18T13:45","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"5","FlightNumber":"4003","Aircraft":"M83","Class":"QD","AirlineCode":"ZV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KIH","Destination_Fa":"کیش","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2619000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1731000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":600000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"45","Amount":"%
از تهران
13:20

+9 صندلی - سیستمی
به کیش
15:05

2,730,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
D 1801445448524B4948% 1801445448524B4948% 1801445448524B4948% 1801445448524B4948% 1801445448524B4948","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-01-18T13:20","Arrival":"2020-01-18T15:05","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"5659","Aircraft":"M83","Class":"D","AirlineCode":"I3","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KIH","Destination_Fa":"کیش","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2730000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1405000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":335000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از تهران
17:30

7 صندلی - سیستمی
به کیش
19:15

2,975,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
M 18014D5448524B4948% 18014D5448524B4948% 18014D5448524B4948% 18014D5448524B4948% 18014D5448524B4948","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T17:30","Arrival":"2020-01-18T19:15","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"7","FlightNumber":"4071","Aircraft":"320","Class":"M","AirlineCode":"ZV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KIH","Destination_Fa":"کیش","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2975000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1962000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":600000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"35","Amount":"%
از تهران
17:30

9 صندلی - سیستمی
به کیش
19:15

3,187,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
N 18014E5448524B4948% 18014E5448524B4948% 18014E5448524B4948% 18014E5448524B4948% 18014E5448524B4948","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T17:30","Arrival":"2020-01-18T19:15","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"9","FlightNumber":"4071","Aircraft":"320","Class":"N","AirlineCode":"ZV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KIH","Destination_Fa":"کیش","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3187000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2101000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":600000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"35","Amount":"%
از تهران
17:30

+9 صندلی - سیستمی
به کیش
19:15

3,494,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
RD 180152445448524B4948% 180152445448524B4948% 180152445448524B4948% 180152445448524B4948% 180152445448524B4948","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T17:30","Arrival":"2020-01-18T19:15","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"4071","Aircraft":"320","Class":"RD","AirlineCode":"ZV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"KIH","Destination_Fa":"کیش","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3494000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2299000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":600000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"35","Amount":"%
از تهران
11:35

2 صندلی - سیستمی
به کیش
13:30

3,500,000  ریــال


کلاس پروازی تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
Y 1801595448524B4948% 1801595448524B4948%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد