جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما تهران به مشهد
از تهران
21:20

9 صندلی - چارتری
به مشهد
22:35

2,544,000  ریــال

2,574,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
16:50

6 صندلی - چارتری
به مشهد
18:00

2,544,000  ریــال

2,574,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
K 100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
23:15

9 صندلی - چارتری
به مشهد
00:25

2,544,000  ریــال

2,574,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
B 100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
19:30

7 صندلی - چارتری
به مشهد
20:55

2,700,000  ریــال

2,730,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
M 100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
19:40

+9 صندلی - سیستمی
به مشهد
21:10

2,747,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
W 86% 86% 86% 86% 86","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-06-05T19:40","Arrival":"2020-06-05T21:10","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"1037","Aircraft":"AIRBUS310","Class":"W","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"MHD","Destination_Fa":"مشهد","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2747000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2081000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":338000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"20","Amount":"%
از تهران
19:40

+9 صندلی - چارتری
به مشهد
21:10

3,481,000  ریــال

3,511,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
N 100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
19:30

6 صندلی - چارتری
به مشهد
20:55

4,500,000  ریــال

4,530,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
x3 100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
19:40

+9 صندلی - سیستمی
به مشهد
21:10

7,280,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
CC 8643% 8643% 8643% 8643% 8643","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-06-05T19:40","Arrival":"2020-06-05T21:10","ClassTypeName":"بیزینس","StatusName":"A","FlightNumber":"1037","Aircraft":"AIRBUS310","Class":"CC","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"MHD","Destination_Fa":"مشهد","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":7280000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":5480000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":791000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"100","Amount":"%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد