جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما تهران به شیراز
از تهران
19:45

7 صندلی - سیستمی
به شیراز
20:55

1,943,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
L 014C54485253595A% 014C54485253595A% 014C54485253595A% 014C54485253595A% 014C54485253595A","AirlineName":"کاسپین","Departure":"2020-01-18T19:45","Arrival":"2020-01-18T20:55","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"7","FlightNumber":"48","Aircraft":"056","Class":"L","AirlineCode":"RV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"SYZ","Destination_Fa":"شیراز","MarketingCarrier":"RV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":1943000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1478000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":267000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"50","Amount":"%
از تهران
15:50

7 صندلی - سیستمی
به شیراز
17:10

2,200,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
H 18014854485253595A% 18014854485253595A% 18014854485253595A% 18014854485253595A% 18014854485253595A","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-01-18T15:50","Arrival":"2020-01-18T17:10","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"7","FlightNumber":"5623","Aircraft":"M83","Class":"H","AirlineCode":"I3","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"SYZ","Destination_Fa":"شیراز","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2200000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1140000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":282000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از تهران
16:00

+9 صندلی - سیستمی
به شیراز
17:20

2,291,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
MD 18014D4454485253595A% 18014D4454485253595A% 18014D4454485253595A% 18014D4454485253595A% 18014D4454485253595A","AirlineName":"زاگرس","Departure":"2020-01-18T16:00","Arrival":"2020-01-18T17:20","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"4011","Aircraft":"M83","Class":"MD","AirlineCode":"ZV","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"SYZ","Destination_Fa":"شیراز","MarketingCarrier":"ZV","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2291000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1518000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":450000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"35","Amount":"%
از تهران
13:55

1 صندلی - سیستمی
به شیراز
15:25

2,306,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
L 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
15:50

+9 صندلی - سیستمی
به شیراز
17:10

2,412,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
W 18015754485253595A% 18015754485253595A% 18015754485253595A% 18015754485253595A% 18015754485253595A","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-01-18T15:50","Arrival":"2020-01-18T17:10","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"5623","Aircraft":"M83","Class":"W","AirlineCode":"I3","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"SYZ","Destination_Fa":"شیراز","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2412000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1246000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":304000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از تهران
13:55

+9 صندلی - سیستمی
به شیراز
15:25

2,624,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
X 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
20:00

+9 صندلی - سیستمی
به شیراز
21:30

3,875,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
V 73% 73% 73% 73% 73","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-01-18T20:00","Arrival":"2020-01-18T21:30","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"1087","Aircraft":"BAE ","Class":"V","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"SYZ","Destination_Fa":"شیراز","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3875000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2927000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":450000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"10","Amount":"%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد