جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما تهران به تبریز
از تهران
22:00

6 صندلی - سیستمی
به تبریز
23:00

3,730,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
N 22024E54485254425A% 22024E54485254425A% 22024E54485254425A% 22024E54485254425A% 22024E54485254425A","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-02-22T22:00","Arrival":"2020-02-22T23:00","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"6","FlightNumber":"5606","Aircraft":"M83","Class":"N","AirlineCode":"I3","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"TBZ","Destination_Fa":"تبریز","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3730000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1906000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":436000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از تهران
22:00

+9 صندلی - سیستمی
به تبریز
23:00

3,913,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
P 22025054485254425A% 22025054485254425A% 22025054485254425A% 22025054485254425A% 22025054485254425A","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-02-22T22:00","Arrival":"2020-02-22T23:00","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"5606","Aircraft":"M83","Class":"P","AirlineCode":"I3","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"TBZ","Destination_Fa":"تبریز","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":3913000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1997000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":454000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از تهران
18:15

1 صندلی - سیستمی
به تبریز
19:15

5,335,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
I 22024954485254425A% 22024954485254425A% 22024954485254425A% 22024954485254425A% 22024954485254425A","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-02-22T18:15","Arrival":"2020-02-22T19:15","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"1","FlightNumber":"5604","Aircraft":"M83","Class":"I","AirlineCode":"I3","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"TBZ","Destination_Fa":"تبریز","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":5335000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2708000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":596000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از تهران
18:15

+9 صندلی - سیستمی
به تبریز
19:15

5,538,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 22025954485254425A% 22025954485254425A% 22025954485254425A% 22025954485254425A% 22025954485254425A","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-02-22T18:15","Arrival":"2020-02-22T19:15","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"5604","Aircraft":"M83","Class":"Y","AirlineCode":"I3","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"TBZ","Destination_Fa":"تبریز","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":5538000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2810000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":616000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد