جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما تهران به تبریز
از تهران
12:10

2 صندلی - سیستمی
به تبریز
13:10

1,988,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
K 18014B54485254425A% 18014B54485254425A% 18014B54485254425A% 18014B54485254425A% 18014B54485254425A","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-01-18T12:10","Arrival":"2020-01-18T13:10","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"2","FlightNumber":"5608","Aircraft":"M83","Class":"K","AirlineCode":"I3","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"TBZ","Destination_Fa":"تبریز","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":1988000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1034000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":261000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از تهران
19:35

+9 صندلی - سیستمی
به تبریز
20:45

2,200,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
X 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
12:10

+9 صندلی - سیستمی
به تبریز
13:10

2,518,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
A 18014154485254425A% 18014154485254425A% 18014154485254425A% 18014154485254425A% 18014154485254425A","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-01-18T12:10","Arrival":"2020-01-18T13:10","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"5608","Aircraft":"M83","Class":"A","AirlineCode":"I3","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"TBZ","Destination_Fa":"تبریز","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2518000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1299000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":314000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از تهران
22:00

+9 صندلی - سیستمی
به تبریز
23:00

2,836,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
L 18014C54485254425A% 18014C54485254425A% 18014C54485254425A% 18014C54485254425A% 18014C54485254425A","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-01-18T22:00","Arrival":"2020-01-18T23:00","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"5606","Aircraft":"M83","Class":"L","AirlineCode":"I3","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"TBZ","Destination_Fa":"تبریز","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":2836000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":1458000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":346000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از تهران
10:55

1 صندلی - سیستمی
به تبریز
12:05

2,942,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
M 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
10:55

2 صندلی - سیستمی
به تبریز
12:05

3,260,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
K 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
10:55

3 صندلی - سیستمی
به تبریز
12:05

3,790,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Q 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
10:55

6 صندلی - سیستمی
به تبریز
12:05

4,320,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
V 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
18:15

8 صندلی - سیستمی
به تبریز
19:15

4,373,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
V 18015654485254425A% 18015654485254425A% 18015654485254425A% 18015654485254425A% 18015654485254425A","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-01-18T18:15","Arrival":"2020-01-18T19:15","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"8","FlightNumber":"5604","Aircraft":"M83","Class":"V","AirlineCode":"I3","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"TBZ","Destination_Fa":"تبریز","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":4373000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2227000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":500000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از تهران
18:15

7 صندلی - سیستمی
به تبریز
19:15

4,479,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
O 18014F54485254425A% 18014F54485254425A% 18014F54485254425A% 18014F54485254425A% 18014F54485254425A","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-01-18T18:15","Arrival":"2020-01-18T19:15","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"7","FlightNumber":"5604","Aircraft":"M83","Class":"O","AirlineCode":"I3","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"TBZ","Destination_Fa":"تبریز","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":4479000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2280000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":510000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از تهران
18:15

+9 صندلی - سیستمی
به تبریز
19:15

4,575,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
R 18015254485254425A% 18015254485254425A% 18015254485254425A% 18015254485254425A% 18015254485254425A","AirlineName":"آتا","Departure":"2020-01-18T18:15","Arrival":"2020-01-18T19:15","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"5604","Aircraft":"M83","Class":"R","AirlineCode":"I3","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"TBZ","Destination_Fa":"تبریز","MarketingCarrier":"I3","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":4575000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":2328000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":520000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 24 ساعت قبل از پرواز ","Percent":"30","Amount":"%
از تهران
10:55

7 صندلی - سیستمی
به تبریز
12:05

4,850,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
S 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
10:55

8 صندلی - سیستمی
به تبریز
12:05

5,529,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
10:55

7 صندلی - سیستمی
به تبریز
12:05

6,440,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
I 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
10:55

7 صندلی - سیستمی
به تبریز
12:05

7,182,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
C 30% 30% 60% 60% 60%
از تهران
10:55

8 صندلی - سیستمی
به تبریز
12:05

8,878,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
J 30% 30% 60% 60% 60%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد